Regulamin SPARK Boska Iskra

REGULAMIN SERWISU WWW.BOSKAISKRA.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.boskaiskra.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blavento sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Armii Krajowej 7/10, 10-072 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000665935, NIP 7393895120, REGON 366650697, zwana dalej Blavento.
 2. Kontakt ze Blavento jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: witaj@boskaiskra.pl, jak również za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.
 3. Regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Serwisu, przedmiot i zakres usług świadczonych przez Blavento za pośrednictwem Serwisu, przedmiot umów zawieranych między Blavento a podmiotem korzystającym z Serwisu (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowa o przeprowadzenie przez proces Spark), zasady zawierania i wykonywania tych umów, a także prawa i obowiązki Użytkownika oraz Blavento. 
 4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom w Serwisie, w tym także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 5. Za pośrednictwem platformy Spark udostępnianej w Serwisie Blavento umożliwia Użytkownikowi uzyskanie czasowego dostępu do materiałów audio, wideo oraz tekstowych w ramach procesu Spark.
 6. Proces Spark trwa około 6 miesięcy począwszy od otrzymania przez Użytkownika dostępu do pierwszych materiałów.
 7. Zamówienie przez Użytkownika dostępu do materiałów w ramach procesu Spark jest równoznaczne ze złożeniem Blavento przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o przeprowadzenie przez proces Spark. Oferta przestaje wiązać Blavento, jeżeli Użytkownik po upływie 24 godzin od chwili złożenia zamówienia nie opłaci go.
 8. Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne. Przeprowadzenie przez proces Spark jest odpłatne, a płatność zostanie szczegółowo określona w podsumowaniu zamówienia.
 9. Użytkownikiem Serwisu może być konsument. Konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 10. Nabywać towary za pośrednictwem Serwisu może osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i legitymuje się pełną zdolnością do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 11. Blavento jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu i przetwarza je na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej w Serwisie pod zakładką „Polityka prywatności” oraz w przepisach prawa.
 12. Polityka prywatności reguluje wszystkie kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkownika przez Blavento.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, w tym danych osobowych. 
 14. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań Blavento ma prawo zablokować jego profil.
 15. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, niedokonywania nieprawdziwych zamówień oraz do terminowej zapłaty ceny za dokonane zamówienia.
 16. W razie utracenia w jakikolwiek sposób hasła dostępu do Serwisu Użytkownik może odzyskać je po wybraniu opcji „Nie pamiętasz hasła” widocznej podczas logowania i podaniu wcześniej zarejestrowanego adresu poczty elektronicznej. Po wybraniu odpowiedniej opcji Blavento przesyła Użytkownikowi automatycznie wygenerowane nowe hasło na podany adres poczty elektronicznej. 
 17. W przypadku zawarcia umowy o przeprowadzenie przez proces Spark przez osobę trzecią korzystającą z poczty elektronicznej i hasła dostępu do Serwisu przypisanego do Użytkownika umowa taka jest uważana za zawartą przez Użytkownika.

§2 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, jak również przeglądarki stron internetowych, jak np. Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera oraz oprogramowania akceptującego pliki cookies.
 2. Blavento dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Serwisu.
 3. Blavento zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w czasie których niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne lub dostęp do nich może być ograniczony.
 4. W przypadku wystąpienia awarii technicznych niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne lub dostęp do nich może być ograniczony.

§3 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna w celu uzyskania dostępu do platformy Spark zamówienia przez Użytkownika.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy o przeprowadzenie przez proces Spark
 4. Blavento świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi drogą elektroniczną:
 1. umożliwienia przeglądania niektórych treści zamieszczonych w Serwisie (usługa nieodpłatna) – umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przeglądania Serwisu przez Użytkownika,
 2. umożliwienie składania zamówień za pośrednictwem Sklepu (usługa nieodpłatna) – umowa zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia przez Użytkownika składania zamówienia,
 3. umożliwienia dodawania produktów do tzw. koszyka (usługa nieodpłatna) – umowa zostaje zawarta w chwili dodania pierwszego produktu do koszyka,
 4. dostęp do materiałów audio, wideo oraz tekstowych w ramach umowy o przeprowadzenie przez proces Spark (usługa odpłatna).

§4 REJESTRACJA KONTA I ZAWARCIE UMOWY O PRZEPROWADZENIE PRZEZ PROCES SPARK

 1. Rejestracja konta Użytkownika oraz zawarcie umowy o przeprowadzenie przez proces Spark następuje w chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Blavento.
 2. Umowa o przeprowadzenie przez proces Spark zostaje zawarta na okres 12 miesięcy począwszy od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Blavento.
 3. Przed zarejestrowaniem konta i zawarciem umowy o przeprowadzenie przez proces Spark Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem poprzez zaznaczenie okienka wyboru, jak również zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka wyboru.
 4. Podczas rejestracji konta Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu zameszkania.
 5. Użytkownik może wybrać jedną z następujących opcji płatności za zamówienie:
  1. płatność za pośrednictwem platformy przelewy24,
  2. płatność za pośrednictwem platformy PayU,
  3. płatność za pośrednictwem platformy PayPal,
  4. płatność ratalna.
 6. W celu zasięgnięcia informacji na temat oferty kredytów ratalnych Użytkownik powinien skontaktować się z konsultantem odpowiednio mBanku lub Alior Banku poprzez zakładkę “Raty” dostępną za pośrednictwem platformy przelewy24.
 7. Blavento nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej Użytkownika i decyzję banku.
 8. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 9. W celu rejestracji konta i zawarcia umowy o przeprowadzenie przez proces Spark Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na dostarczanie treści cyfrowych będących przedmiotem tej umowy (spełnienie świadczenia przez Blavento) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Niewyrażenie tej zgody uniemożliwia zawarcie umowy o przeprowadzenie przez proces Spark.
 10. W przypadku woli otrzymania faktury Użytkownik powinien podać również dane przedsiębiorstwa (nazwa i adres) oraz numer NIP. Faktura jest przesyłana Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 11. Po zarejestrowaniu się i dokonaniu płatności Blavento przesyła Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy o przeprowadzenie przez proces Spark i rejestracji konta. 
 12. Hasło dostępu do platformy Spark jest generowane automatycznie, a Użytkownikowi przesyłany jest link do jego zrestartowania.
 13. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu mogą być dokonywane od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę.
 14. Użytkownik ma możliwość wyboru produktów, które widnieją w Serwisie jako dostępne do zamówienia.
 15. W przypadku zmiany hasła dostępu do platformy Spark Blavento zaleca stosowanie haseł zawierających przynajmniej jedną wielką literę, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny oraz nieużywanie haseł dostępu stosowanych przez Użytkownika w innych serwisach.
 16. Użytkownik może edytować dane, które podał podczas rejestracji. 
 17. Użytkownik loguje się w platformie Spark podając wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej i ustalone hasło dostępu
 18. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania podmiotom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego konta. W przypadku udostępnienia jest on odpowiedzialny za działania lub zaniechania osoby, której udostępnił dane dostępowe jak za własne działania lub zaniechania.
 19. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług świadczonych przez Blavento i usunąć konto wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach konta. W przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika konto Użytkownika zostanie niezwłocznie usunięte przez Blavento. Z chwilą usunięcia konta rozwiązana zostaje umowa o przeprowadzenie przez proces Spark. 
 20. Rezygnacja z usług świadczonych przez Blavento po zawarciu umowy o przeprowadzenie przez proces Spark nie powoduje powstania po stronie Użytkownika jakiegokolwiek roszczenia o zwrotu całości lub części uiszczonego na rzecz Blavento wynagrodzenia.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu. W tym celu powinien wysłać reklamację na adres Blavento wskazany w § 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres witaj@boskaiskra.pl. 
 2. Blavento ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem kanału komunikacji, który wskaże w reklamacji jako właściwy do kontaktu z nim. 
 4. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 16 września 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej z Blavento,
 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 16 września 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Blavento.
 3. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać nieodpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Blavento, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przed zawarciem umowy o przeprowadzenie przez proces Sprark Blavento informuje Użytkownika, że w przypadku wyrażenia przez niego wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez Blavento (umożliwienie dostępu do treści) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy prawo do odstąpienia od tej umowy nie przysługuje.
 2. W przypadku niepoinformowania Użytkownika o okolicznościach określonych w ust. 1 Użytkownik będący konsumentem, który zawarł z Blavento umowę o przeprowadzenie przez proces Spark może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. W przypadku określonym w ust. 2 bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o przeprowadzenie przez proces Spark.
 4. W przypadku określonym w ust. 2 Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie Blavento formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystania z formularza stanowiącego załącznik nr 1 nie jest obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie Blavento stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 6. Blavento przesyła Użytkownikowi będącemu konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy o przeprowadzenie przez proces Spark umowę uważa się za niezawartą.
 8. Blavento zwraca Użytkownikowi uiszczoną przez niego cenę za zamówione towary, co do których Użytkownik wykonał prawo odstąpienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ BLAVENTO

 1. Blavento jest obowiązany do dostarczenia Użytkownikowi towaru bez wad.
 2. Blavento odpowiada wobec Użytkownika za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Blavento odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak, gdy Użytkownikiem jest konsument, to termin ten nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Blavento niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Blavento albo Blavento nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Blavento usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Blavento. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Koszt wymiany rzeczy ponosi Blavento.
 6. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Blavento nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§8 SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną rodzi ryzyko zainfekowania systemu informatycznego złośliwym oprogramowaniem oraz ataków hackerskich.
 2. W celu zminimalizowania powyższych zagrożeń Blavento rekomenduje Użytkownikowi korzystanie na jego urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, tablecie itp.) z zaufanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej.

§9 PRAWA AUTORSKIE

 1. Blavento oświadcza, że wszelkie wiadomości i materiały znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z wyżej opisanych materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego, za wyjątkiem materiałów znajdujących się na platformie Spark.
 3. Blavento nie wyraża zgody na jakiekolwiek wykraczające poza granice dozwolone prawem kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne posługiwanie się materiałami i wiadomościami umieszczonymi w Serwisie.

§10 PRZECIWWSKAZANIA

 1. Zawarcie umowy o przeprowadzenie przez proces Spark nie jest rekomendowane osobom:
 1. w ciąży,
 2. z tętniakiem mózgu,
 3. cierpiącym na zaburzenia na tle psychicznym.
 1. Osoby nie posiadające wiedzy i praktyki medytacyjnej, jak również osoby z trudnościami w korzystaniu z podstawowych funkcji urządzeń teleinformatycznych takich jak komputery, smartfony lub tablety mogą nie być w stanie w pełni wykorzystać możliwości, które daje dostęp do procesu Spark. 
 2. Przejście przez proces Spark obejmuje medytacje.

§11 INNE

 1. Fotografie, opisy i informacje umieszone w Serwisie są materiałami poglądowymi, których celem jest jedynie wyrobienie sobie przez Użytkownika ogólnego wyobrażenia o ich wyglądzie i cechach.
 2. Blavento nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika loginu i hasła dostępu osobom trzecim. 
 3. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszone w Serwisie uważa się za nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu lub znaczenia pojęć użytych w Regulaminie Użytkownik powinien skontaktować się z Blavento wysyłając wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zaczerpnięcia określonych informacji i wyjaśnienia wątpliwości.
 5. Prawomocne orzeczenie stwierdzające nieważność któregoś z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postawień.
 6. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy o przeprowadzenie przez proces Spark zawieranej pomiędzy Użytkownikiem oraz Blavento jest prawo polskie.
 7. Blavento zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 8. O każdej zmianie Regulaminu Blavento poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną także opublikowane w Serwisie.
 9. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poproszony o jego ponowną akceptację.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2022 r.
Masz pytania? Napisz: spark@akademiaspark.pl

Copyright © 2022 Akademia Biznesu Nowej Ery SPARK https://platforma.boskaiskra.pl